Larta

Договір оферта

ДОГОВІР № ______________________
про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі Інтернет

м .Біла Церква «____» _____________ 2022 р.

Фізична особа – підприємець Савчук Лариса Вікторівна (надалі – «Виконавець»), що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної

особи – підприємця від «11» лютого 2009 р. № 2285910288, з однієї сторони та ____________________________, паспорт серія _______ №_____________,

виданий ________________________________________ «____» __________ ____ р.(надалі – «Замовник») з іншої сторони, разом надалі іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей договір про надання послуг з доступу до мережі Інтернет.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет.
Роботи – роботи з підключення до мережі Інтернет.
Замовлення на Послуги (Замовлення) – документ, який визначає: технічні характеристики Послуг, місце отримання Послуг (адресу включення), перелік та вартість Робіт та Послуг тощо, який складається та підписується Сторонами для кожної адреси включення окремо у вигляді Додатків до Договору.
Планові роботи – планові профілактичні (регламентні) роботи, виконання яких може призвести до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт.
Система самообслуговування – система, яка може бути введена в дію Виконавцем, що дозволяє Замовнику самостійно з власної ініціативи обирати вартість Послуг (тарифи на Послуги) з декількох запропонованих Виконавцем варіантів.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виконавець надає Замовнику послуги з доступу до мережі Інтернет для чого виконує Роботи, а Замовник зобов’язується приймати Послуги, Роботи та сплачувати Виконавцю належні за Договором та Замовленнями на Послуги платежі на умовах та в порядку, передбачених цим Договором.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов’язується:
2.1.1. Виконати Роботи за Замовленням у строк, встановлений в такому Замовленні на Послуги, з моменту оплати Замовником вартості Робіт та разових платежів, що входять у вартість Послуг за Замовленням (за їх наявності).
2.1.2. Почати надання Замовнику Послуг за Замовленням з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт по підключенню до мережі Інтернет, але не раніше дати введення в експлуатацію будинку (приміщення), в якому знаходиться місце отримання Послуг (адреса включення).
2.1.3. Надавати Замовнику Послуги за Замовленням цілодобово протягом строку дії Замовлення в порядку та на умовах, передбачених в цьому Договорі та Замовлені на Послуги.
2.1.4. Надавати можливість Замовнику змінювати тарифний план. При цьому зміни вступають в силу з нового звітнього періоду за умови підтвердження Замовником у встановленому цим Договором порядку зміни тарифного плану та за умови поповнення власного балансу на суму, що становить не менше однієї Абонентської плати, відповідно до обраного тарифу.
2.1.5. Вести статистику Замовника з відображенням інформації, що стосується виконання Договору(перелік і вартість наданих Замовнику послуг, прийняті від Замовника платежі, кінцевий баланс взаємних розрахунків за Договором, реквізити Замовника), а також інформувати Замовника про зміни умов договору.
2.1.6.Не пізніше ніж за 30 календарних днів через інформаційній портал чи Особистий кабінет повідомляти Замовника про зміни в переліку послуг, умов обслуговування, розміру чи порядку оплати;
2.1.7.Надавати Замовнику право безкоштовно користуватися інформаційно-консультаційною службою (відділ роботи з Замовниками) протягом робочого часу, визначеного розкладом роботи служб Виконавця (Додаток №1 Договору);
2.1.8. Надавати можливість Замовнику ознайомитися зі станом взаємних розрахунків за умови використання логіна та пароля, наданих Замовнику при підключенні та зазначених в Додатку №2 до даного Договору (Особистий кабінет).
2.1.9. У разі отримання від Замовника повідомлення про неотримання або неякісне отримання Послуг, усунути несправності та перерви в наданні Послуг, несправності в роботі Обладнання на умовах, встановлених в Замовленнях на Послуги.
2.1.10. У разі отримання від Замовника письмового повідомлення про тимчасове (на строк не більше 2 місяців) призупинення надання Послуг за Замовленням, призупинити надання Замовнику таких Послуг на вказаний у письмовому повідомленні строк. Поновлення Послуги відбувається по вказаним тарифам Додатка № 2.
2.2. Виконавець має право:
2.2.1. Призупинити/припинити надання Замовнику Послуг, у випадку порушення Замовником строків і порядку оплати передбачених Договором та Замовленнями платежів, інших умов даного Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством та Договором.
2.2.2. Припинити дію Замовлення(нь) або Договору в цілому, або припинити/призупинити надання Послуг за Договором Замовнику шляхом направлення Замовнику відповідного письмового повідомлення не менше ніж за 3 (три) календарні дні до припинення дії Замовлення(нь)/ Договору/припинення(призупинення) надання Послуг у наступних випадках:
2.2.2.1. у випадку передачі Замовником прав та обов’язків за цим Договором та/або Замовленням(и) третій особі без отримання попередньої письмової згоди Виконавця;
2.2.2.2. у випадку порушення Виконавцем одного або декількох своїх зобов’язань за п. 2.3.12. Договору та/або зобов’язань за п. 2.3.13. Договору;
2.2.2.3. в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України, якщо Договором не встановлений для таких випадків інший порядок припинення дії Замовлення(нь), Договору, припинення/призупинення надання Послуг;
2.2.4.4. у випадку відсутності у Виконавця технічної можливості надавати Послуги Замовнику.
2.2.3. Проводити Планові роботи на умовах, зазначених у Замовленнях на Послуги.
2.2.4. Відмовити Замовнику у збільшенні обсягу Послуг за Договором за наявності в Замовника заборгованості перед Виконавцем.
2.3. Замовник зобов’язується:
2.3.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Виконавцю передбачені Договором та Замовленнями платежі.
2.3.2. Забезпечити безперешкодний доступ персоналу Виконавця, підрядників Виконавця в приміщення Замовника для виконання Виконавцем Робіт, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Замовником своїх обов’язків за цим Договором.
2.3.3. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки інформації, яка передається через мережу Інтернет.
2.3.4. Надавати достовірні дані при укладанні даного Договору, а також своєчасно інформувати про їх зміни;
2.3.5. У випадку виникнення зауважень щодо якості послуг, несправностей, перерв в наданні Послуг негайно повідомляти про це представників технічної підтримки Виконавця яким є Телекомпанія «Ларта» за телефонним номером або за електронною адресою Виконавця, що зазначені у відповідному Замовленні.
2.3.6.Самостійно слідкувати за балансом свого Особистого рахунку та своєчасно здійснювати необхідні авансові платежі на поточний рахунок Виконавця відповідно до умов, викладених в Договорі;
2.3.7. Перевірити наявність повідомлень від Виконавця в Особовому кабінеті (Додаток №1 до Договору).
2.3.8. Після виконання Виконавцем Робіт протягом 2 (двох) робочих днів підписати переданий Виконавцем Замовнику Акт приймання-передачі виконаних Робіт. У випадку не направлення Виконавцю підписаного Замовником Акту або підписаної Замовником мотивованої відмови від підписання Акту у вказаний строк, Роботи вважаються належним чином виконаними на підставі Акту, підписаного Виконавцем в односторонньому порядку.
2.3.9. Для можливості підключення та користування Послугами надати Виконавцю комп’ютер без вірусів та конфліктів програмно – апаратного забезпечення з вільним Ethernet-портом в робочій мереженій карті стандарту 10/100/1000Base-T та операційною системою. У разі невиконання цих умов підключення та надання Послуг неможливе та не виконується, або виконується Замовником самостійно.
2.3.10. Надати Виконавцю доступ до комунікаційних кабель-каналів (шахт) для прокладання кабелю на всіх поверхах, починаючи з першого або останнього, до поверху Замовника, а також забезпечити відповідні умови для її експлуатації.
2.3.11. У випадку використання Замовником власного телекомунікаційного обладнання для забезпечення отримання Послуг, письмово узгодити з Виконавцем номенклатуру, асортимент, комплектність, стан та кількість такого телекомунікаційного обладнання.
2.3.12. Повідомляти Виконавця про зміни своїх реквізитів, наведених в Договорі, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту їх зміни.
2.3.13. Не допускати використання свого обладнання та пристроїв, що забезпечують надання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Виконавця іншими Замовниками. Замовник зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого устаткування, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Виконавця чи нормальне функціонування мережевого устаткування Виконавця, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв’язку, передачі даних, Інтернету).
2.3.14. У випадку наміру Замовника змінити місце отримання Послуг (адресу включення), письмово повідомити Виконавця про такий намір не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до передбачуваної дати зміни місця отримання Послуг.
2.3.15. Якщо місце отримання Послуг орендується Замовником, узгодити та отримати письмовий дозвіл від власників будівлі, в якій знаходиться місце отримання Послуг, на проведення робіт по введенню кабельних ліній через ввідну кабельну каналізацію всередину такої будівлі та на виконання робіт по прокладенню кабельних (абонентських) ліній всередині такої будівлі по всій довжині траси від кабельного введення до місця отримання Послуг.

2.4.Замовник має право:
– безоплатного отримання від Виконавця вичерпної інформації щодо вартості та порядку надання Послуг.
2.5. Сторони зобов’язані:
2.5.1. Не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні, окрім випадків, передбачених Договором та чинним законодавством України. Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням даного Договору та Замовлень. Не вважається розголошенням конфіденційної інформації надання Стороною інформації про заборгованість іншої Сторони, яка виникла за цим Договором, а також про контактні дані Сторони-боржника, необхідні агентам, консультантам, повіреним, адвокатам або адвокатським компаніям Сторони-кредитора для стягнення заборгованості зі Сторони-боржника.
2.6. Сторони мають інші права та виконують інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ
3.1. Сторони дійшли згоди, що Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами , які встановлюється Сторонами, згідно Додатку №2, що є невід’ємною частиною даного Договору. При підключенні Замовника до мережі Інтернет оплата за це здійснюється відразу безпосередньо Виконавцю.
3.2. Якщо Замовнику потрібні додаткові Послуги, вартість яких не передбачена встановленими тарифами Виконавця, які діють на момент оплати, Сторони у кожному випадку окремо домовляються про порядок надання таких послуг та їх вартість, шляхом укладання відповідної додаткової угоди до Договору.
3.3. Сторони дійшли згоди, що для визначення та обліку наданих послуг (які впливають на вартість послуги за даний період) будуть використовуватись показники технічних засобів Виконавця. Сторони дійшли згоди, що 1 Мб дорівнює 1 000 000 (один мільйон) Байт.
3.4. Сторони дійшли згоди, що Послуга надається виключно на умовах передоплати.
3.5. Звітний період складає один календарний місяць . Протягом одного звітного періоду дії тільки один тарифний план.
3.6. Для зміни тарифного пакету Сторони укладають відповідну додаткову угоду в якій зазначають новий обраний тарифній пакет. Сторони укладають відповідну додаткову угоду в якій зазначають новий обраний тарифній пакет. Зміна тарифного пакету відбувається з 01 числа місяця, наступного за місяцем отримання Виконавцем відповідного повідомлення.
3.7.Перша сплата Замовника складає наступні платежі:
– передплата абонентської плати за 30 днів, тобто сума тарифного плану за звітний період;
– оплата вартості підключення;
3.8. Якщо Замовник бажає тимчасово відмовитися від користування Послугами, він повідомляє про це на електронну адресу Виконавця info@tk-larta.com.ua за 10 календарних днів та сплачує Абонентську плату згідно Додатку №2 до даного Договору.
3.9. Виконавець має право змінити вартість Послуг (надалі «Тарифи») у випадку зміни законодавчих або інших нормативно – правових актів, зміни або запровадження нових цін або тарифів, введення інших обов’язкових зборів і платежів, перегляду цінової політики Виконавця, зміни загальної кон’юнктури на ринку телекомунікаційних послуг, а також при інших обставинах, які впливають на формування вартості телекомунікаційних послуг.
3.10. При зміні Тарифів на підставі п. 3.9. Договору Виконавець повідомляє Замовнику не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати запровадження нових Тарифів одним або кількома з наступних способів: шляхом направлення Замовнику письмового повідомлення про зміну
Тарифів, шляхом розміщення інформації про зміну Тарифів на офіційному Інтернет-сайті Виконавця за адресою в мережі Інтернет шляхом розміщення інформації про зміну Тарифів на рахунках (квитанціях), що направляються Замовнику для оплати за цим Договором.
3.11. У разі неотримання Виконавцем протягом 10 (десяти) календарних днів з дати направлення повідомлення Замовнику в порядку п.3.6. Договору, письмового повідомлення від Замовника про незгоду з новими Тарифами, нові Тарифи вважаються погодженими з Замовником та починають діяти з дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів.
3.12 У разі отримання Виконавцем в строк, зазначений в п. 3.11 Договору, письмового повідомлення від Замовника про незгоду з новими Тарифами, Виконавець має право припинити надання Послуг з найпізнішої із дат: дати, що вказується в повідомленні про зміну Тарифів або з дати отримання письмового повідомлення від Замовника.
3.13. Припинення надання Послуг, передбачене п. 3.12. Договору, не звільняє Замовника від обов’язку сплатити Виконавцю вартість фактично наданих Замовнику Послуг до дати припинення надання Послуг, а так само не звільняє Замовника від обов’язку погасити іншу заборгованість за Договором.
3.14. Призупинення/припинення Виконавцем надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.4. Договору, не звільняє Замовника від обов’язку оплачувати вартість Послуг протягом всього строку дії відповідного(них) Замовлення(нь), а так само не звільняє Замовника від обов’язку погасити іншу заборгованість за Договором.
3.15. Час проведення Планових робіт та строки усунення несправностей та перерв за п. 2.2.5. Договору, не вважаються простоєм надання Послуг, та оплачуються Абонентом в повному обсязі.
3.16. Вартість Послуг за перший та останній місяці їх надання розраховується шляхом ділення суми вартості Послуг за один місяць на кількість днів у першому (останньому) місяці та помноженням на кількість днів фактичного надання Послуг в першому (останньому) місяці.
3.17. У випадку необхідності виконання Виконавцем додаткових робіт для початку надання Послуг за Замовленням, Сторони, до початку виконання таких додаткових робіт Виконавцем, письмово узгоджують перелік вказаних робіт та розмір витрат Виконавця на їх виконання. У випадку досягнення Сторонами згоди, вказані витрати сплачуються Замовником Виконавцю протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту направлення Виконавцем рахунку (квитанції) на оплату. У випадку недосягнення Сторонами згоди, передплачені Замовником кошти за Замовленням повертаються Замовнику в повному обсязі та дія відповідного Замовлення припиняється з моменту повернення Виконавцем передплачених коштів Замовнику. У випадку виконання Виконавцем додаткових робіт дата початку надання Послуг переноситься на час виконання додаткових робіт відповідно.
3.18. У випадку введення Виконавцем Системи самообслуговування, Замовник має право в порядку та на умовах, передбачених на офіційному сайті Виконавця, самостійно обирати вартість Послуг (тарифи на Послуги) з декількох запропонованих Виконавцем варіантів.
3.19. Письмове повідомлення про тимчасове (на строк не більше 2 місяців) призупинення надання Послуг за Замовленням може бути направлене Замовником Виконавцю не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг. Вказане тимчасове призупинення надання Послуг за Замовленням не звільняє Замовника від обов’язку сплачувати щомісячні платежі за Замовленням протягом всього строку тимчасового призупинення надання Послуг.
3.20. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця або сплачувати готівкою безпосередньо Виконавцю з наданням прибуткового касового ордеру.
3.21. Рахунок за користування послугою Замовник отримує через Особистий кабінет (сервер доступу) по тарифам Додатка № 2.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 09.08.2005 року № 720.
4.2. Відповідальність Виконавця:
4.2.1. Виконавець не несе відповідальності за повні чи часткові перерви в наданні Послуг, пов’язані з терміновою заміною обладнання, програмного забезпечення чи проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку мережі Інтернет;
4.2.2. Виконавець не несе відповідальність за функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Виконавець не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово чи постійно недоступні через мережу Інтернет.
4.2.3. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником через невірну експлуатацію обладнання та\чи програмного забезпечення, розголошення Замовником Ідентифікаційних даних та\або зловмисні дії третій особі;
4.2.4.Не отримана замовником вигода(втрачена) не підлягає відшкодуванню ні за яких обставин;
4.2.5. Виконавець не контролює і не фільтрує передану Замовником або прийняту ним у мережі Інтернет інформацію і не несе ніякої відповідальності за зміст такої інформації, у тому числі за матеріали, що можуть носити небажаний характер для Замовника, Виконавця третіх осіб.
4.2.6. Виконавець не контролює і не надає інформацію , послуги, товари і продукти, що поширюються в мережах третім особам. Уся відповідальність за оцінку повноти, точності і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, послуг, товарів, і продуктів, доступних Замовнику в результаті користування Послугами, покладається на Замовника.
4.2.7. Виконавець не гарантує безперебійність роботи технічних засобів та максимальну швидкість пропускної можливості мережі, але зробить все можливе для надання відповідної до умови
Договору якості послуг.
4.3. За прострочення оплати вартості Послуг, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від розміру простроченого платежу за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язання.
4.4. За прострочення оплати встановленої Замовленням плати за користування Обладнанням, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який нараховується пеня, від розміру простроченого платежу за кожний календарний день прострочення виконання зобов’язання.
4.5. Сторонами погоджено, що при нарахуванні штрафних санкцій (пені) за пунктами 4.3., 4.4. Договору положення ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України не застосовуються та пеня нараховуються за весь період прострочення виконання зобов’язання.
4.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором/Замовленням, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин форс-мажору, що виникли після укладання даного Договору/підписання Замовлення, які Сторони не могли передбачити та/або виникненню яких Сторони не могли запобігти.
4.7. Виконавець не несе відповідальність за якість Послуг при пошкодженнях обладнання та/або з’єднувальних ліній Замовника, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Виконавцем для надання Послуг за Договором.
4.8.Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця.

4.9. З урахуванням інших положень Договору, Виконавець відповідає за належне надання Послуг за Замовленням до точки демаркації (точки розмежування відповідальності Виконавця та Замовника), визначеної у такому Замовленні.
4.10. Відповідальність Замовника:
4.10.1. Замовник несе відповідальність відповідно до законодавства України за всі дії, вчинені при використанні Послуги, а також їх наслідки.
4.10.2. Замовник несе відповідальність за будь-які (у т.ч. несанкціоновані) дії третіх осіб, вчинені при введенні ідентифікаційних даних Замовника, а також їх наслідки.
4.10.3. Замовник несе відповідальність за виконання вимог, викладених у Додатку №1. У випадку порушення Замовником даних вимог Виконавець, має право призупинити надання Послуг, які отримує Замовник за Договором. Відновлення надання Послуг здійснюється за заявою Замовника, що містить інформацію про вчинені дії щодо усунення факту даних порушень та гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. У випадку ненадання Замовником зазначеної письмової заяви протягом 30 днів з моменту призупинення надання Послуг або повторного порушення Виконавець має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним Договори без будь-якої відповідальності для себе.
4.10.4. Замовник несе повну відповідальність зі будь-які наслідки у разі невідповідності обладнання Замовника діючим нормативно технічних вимогам, а також у разі неналежного електричного заземлення обладнання Замовника та неналежного захисту обладнання Замовника від відхилень напруги в мережі електропостачання від номінальних параметрів.
4.10.5. У разі не оплати Замовником вартості Послуг за Замовленням(и) у встановлений в Договорі строк, Виконавець має право надіслати Замовнику письмове попередження із зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 (десяти) календарних днів після зазначеного в попередженні строку не надійшло підтвердження про оплату, Виконавець має право скоротити або припинити надання Послуг за Договором. Після подання Замовником документів, що підтверджують погашення заборгованості, Виконавець протягом двох діб (крім вихідних та святкових днів) поновлює надання скорочених/припинених Послуг. Поновлення надання Послуг проводиться за умови отримання від Замовника підтвердження погашення заборгованості (в тому числі платежів за період, протягом якого Послуги не надавались) та внесення плати за поновлення надання Послуг. У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження про погашення заборгованості та внесення плати за поновлення надання Послуг не надійшло, Виконавець має право в односторонньому порядку припинити дію Замовлення(нь) або Договору.
4.11. У зв’язку з фактичною можливістю доступу до кабельної мережі та мереженого обладнання сторонніми особами Замовнику забороняється:
– користуватись обладнанням Оператора без заземлення;
Відповідальність за порушення цих заборон покладається на Замовника.
4.12. У випадку порушення Замовником своїх зобовязань за п. 2.3.2. Договору, Виконавець звільняється від відповідальності за прострочення виконання Робіт та інших своїх обов’язків за Договором.
4.13. У випадку порушення Замовником одного або кількох своїх зобовязань за п. 2.3. Договору, Замовник зобовязується вішкодувати Виконавцю завдані збитки в повному обсязі та сплатити штраф у двадцятикратному розмірі вартості Послуг, наданих за місяць, що передував порушенню Замовником своїх зобовязань.
4.14. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Замовника, щомісячні платежі за Замовленнями, стягуються Виконавцем з Замовника в повному розмірі.
4.15. Оплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за Договором.
4.16. За наявності у Замовника претензій до Виконавця з приводу порядку надання у звітному місяці Послуг або якості наданих у звітному місяці Послуг (зокрема претензій з приводу порушення Виконавцем строків усунення несправностей та перерв за п. 2.1.6. Договору або інших претензій щодо якості наданих у звітному місяці Послуг), такі претензії мають бути повідомленні Замовником Виконавцю письмово протягом такого звітного місяця. Якщо протягом звітного місяця та перших 10 (десяти) календарних днів місяця, наступного за звітним, Виконавець не отримав від Замовника вказані претензії у письмовій формі, вважається, що у Замовника повністю відсутні претензії щодо порядку надання Виконавцем у звітному місяці Послуг та якості наданих Виконавцем у звітному місяці Послуг у зв’язку із належним наданням Послуг (у відповідності із умовами Договору та чинного законодавства України).
5. СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗАМОВЛЕНЬ
5.1. Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами, та діє до моменту його припинення в порядку, передбаченому Договором.
5.2. Замовлення на Послуги набуває чинності з моменту підписання його Сторонами та діє протягом строку, в ньому встановленому. У випадку відсутності письмових заяв Сторін за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії Замовлення, дія Замовлення автоматично продовжується на той самий строк та на тих самих умовах. Автоматичне продовження строку дії Замовлення в порядку даного пункту Договору відбувається періодично.
5.3. Дія Договору припиняється в наступних випадках:
5.3.1. За взаємною згодою Сторін, шляхом укладення Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору;
5.3.2. У випадках, передбачених Договором та діючим законодавством України;
5.3.3. Автоматично у випадку припинення дії всіх підписаних Сторонами Замовлень.
5.4. Дія Замовлення припиняється виключно у наступних випадках:
5.4.1. У випадку закінчення строку його дії за наявності письмової заяви будь-якої Сторони про відмову від автоматичного продовження строку дії Замовлення;
5.4.2. За взаємною згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору;
5.4.3. За ініціативою Виконавця в порядку та на умовах, передбачених цим Договором, або шляхом направлення Замовнику відповідного письмового повідомлення не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії такого Замовлення;
5.4.4. За ініціативою Замовника у разі відсутності у нього заборгованості за Замовленням перед Виконавцем шляхом направлення Виконавцю відповідного письмового повідомлення не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованої дати припинення дії такого Замовлення;
5.4.5. В інших випадках, передбачених Договором.
5.5. Припинення дії Замовлення не тягне за собою припинення дії всіх інших підписаних Сторонами та діючих Замовлень та Договору.
5.6. Кошти, списані на момент розірвання Договору з балансу Особистого рахунка за надані Замовнику Послуги не повертаються і не компенсується.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Умови Договору та Замовлення не можуть бути змінені в односторонньому порядку, за виключенням випадків, передбачених Договором.
6.2. Всі питання й умови, не врегульовані даним Договором та Замовленнями на Послуги, регулюються в порядку, встановленому законодавством України.
6.3. Будь-які спори, що виникають між Виконавцем і Замовником під час виконання Договору або у зв’язку з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.
6.4. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні Договори, письмові й усні домовленості, що відносяться до предмета Договору.
6.5 Замовлення на Послуги, Акти до цього Договору є невід’ємною частиною Договору з моменту підписання Сторонами.
6.6. Жодна Сторона не має права передавати свої права та/або обов’язки за цим Договором та/або Замовленням(и) третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
6.7. Цей Договір укладений українською мовою у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
6.8. Виконавець має статус платника єдиного податку, передбачених Указом Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03 липня 1998 року № 727/98 з змінами та доповненнями.
6.9. Замовник підтверджує, що на момент підписання цього Договору він ознайомлений з положеннями діючого законодавства в сфері телекомунікацій.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець: Замовник:
Фізична особа – підприємиць _______________________________________
Савчук Лариса Вікторівна
Місце знаходження: Київська обл., Місце проживання:______________________________________
м. Біла Церква, вул. Карбишева 63
_______________________________________________________
Паспорт серії СМ№193338
Виданий 2 Білоцерківського МУГУ МВС Паспорт серії_____№____________________
України в Київській області
21січня 2000 року виданий_______________________________________________
Індентифікаційний № 2285910288
Платник єдиного податку Індентифікаційний №____________________
Контактні телефони 04563) 6-91-96,8(098) 661-86-83, (095)717-27-76
Контактний телефон:____________________

_______________________(_______________)
Почта : lartabc@gmail.com


__________________ Л. В. Савчук


Додаток №1
До договору про надання телекомунікаційних послуг з доступу до мережі інтернет
Замовлення на послуги № !
з доступу до мережі Інтернет
м .Біла Церква
«____» __________2022 р.
РОЗДІЛ І «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ»
1. Інформація про Замовника та Виконавця
1.1. Замовник
1.1.1. ПІБ
1.1.2. контактна особа
1.1.3. номер телефону / e-mail
1.1.4. Адреса доставки рахунків (квитанцій)
1.2. Виконавець
1.2.1. Найменування Фізична особа-підприємець Савчук Лариса Вікторівна
1.2.2. Місцезнаходження Біла Церква, вул. Карбишева 63
1.2.3. Контактні дані представників технічної підтримки Виконавця номер телефону 04463 – 6-91-96
електронна адреса (e-mail) info@-larta.com.ua

2. Інформація про Послуги
2.1. Опис (обсяг) Послуг а) надання доступу до мережі Інтернет за технологією Ethernet (основна Послуга)
б) надання доступу до статистики завантаження каналу Інтернет по індивідуальному логіну та паролю* (додаткова Послуга)
*логін та пароль надаються Замовнику за письмовим зверненням Замовника,
направленим представникам технічної підтримки Виконавця
2.2. Послуги починають надаватись з моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт

3. Технічні характеристики Послуг
3.1. Адреса місця отримання Послуг (адреса включення)
3.2. Точка демаркації (розмежування відповідальності Замовника та Виконавця) порт на обладнанні Виконавця

4. Інформація про Роботи
4.1. Опис (обсяг та склад) Робіт роботи з підключення до мережі Виконавця;
4.2. Строк виконання Робіт Протягом 30 робочих днів з моменту оплати Замовником вартості вказаних Робіт та разових
платежів, що входять у вартість Послуг за Замовленням (за їх наявності)

РОЗДІЛ ІІ «ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ (НЕСПРАВНОСТЕЙ, ПЕРЕРВ У НАДАННІ ПОСЛУГ, НЕСПРАВНОСТЕЙ В РОБОТІ
ОБЛАДНАННЯ) ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЛАНОВИХ РОБІТ»
1. Усунення пошкоджень (несправностей та перерв у наданні Послуг, несправностей в роботі Обладнання)
1.1. Строк усунення пошкодження, що не пов’язане з фізичним пошкодженням лінії або фізичним виходом з ладу Обладнання Не більше 48 годин з моменту отримання представниками технічної підтримки Виконавця повідомлення від Замовника по тел.: 04463 69196 або за ел.адресою: info@tk-larta.com.ua
1.2. Строк усунення пошкодження, яке викликане фізичним пошкодженням лінії або фізичним виходом з ладу Обладнання Не більше 5 діб з моменту отримання представниками технічної підтримки Виконавця повідомлення від Замовника по тел04463 69196 або за
ел.адресою: info@tk-larta.com.ua
1.3. Години технічної підтримки Робочі дні з 8.00 до 19,00 та Субота з 08:00 по 13:00 год.;

2. Проведення Планових робіт
2.1. Сумарний час проведення Планових робіт не повинен перевищувати 72 години на рік

РОЗДІЛ ІІІ «ПЛАТЕЖІ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ»
1. Вартість Послуг:
Вартість послуги узгоджуеться на стр. 2
2. Вартість Робіт
Вид платежу Вартість
Разовий фіксований платіж
РОЗДІЛ ІV «ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ»
1.1. Дата набрання чинності Замовлення
1.2. Строк дії Замовлення 1 рік з моменту підписання Сторонами Замовлення
1.3. Після підписання обома Сторонами, Замовлення стає невід’ємною частиною Договору № _____________від«__»______20__р.
1.4. Дане Замовлення складене у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику
для Замовника та Виконавця
1.5. Своїм підписом під цим Замовленням Замовника дає пряму та недвозначну згоду на отримання Послуг Виконавця
1.6. Офіційно встановлений НБУ курс гривні по відношенню до долару США на дату підписання Сторонами
цього Замовлення становить _______

РОЗДІЛ V “УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ НА НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ”

1. На момент укладання даного договору діють наступні тарифні плани:
Номер тарифного плану Ціна
грн./міс Швидкість прийому даних, до Швидкість передачі даних, до
1 багатоповерхівка 110 60 Мбіт/сек 60 Мбіт/сек
2 багатоповерхівка 130 100 Мбіт /сек 100 Мбіт/сек
3 багатоповерхівка 200 До 1000 Мбіт/сек До 1000 Мбіт/сек
4 приватний сектор 150 60 Мбіт/сек 60 Мбіт/сек
5 приватний сектор 180 100 Мбіт/сек 100 Мбіт/сек
6 приватний сектор 200 До 1000 Мбіт/сек До 1000 Мбіт/сек

2. Абонент підключається до тарифного плану № ____.
3. Послуги підключення до мережі Інтернет та подальше користування Послугами налаються після внесення авансової сплати відповідно до умови даного Договору:
п.3 Договору («ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ»);;
4. Замовник може змінювати обраний тарифній план.

 

 

 

КАРТКА АБОНЕНТА

Налаштування мережі:
IP-адреса

Маска підмережі 255.255.255.0


Шлюз
DNS
10.10.10.10

Login
Password

Згідно з Договором між Замовником та Виконавцем Виконавець провів підключення Замовника до мережі Інтернет. Ніяких претензій до якості
каналу та виконаних робіт Замовник не має.

Виконавець: Замовник:


Фізична особа – підприємиць _______________________________________
Савчук Лариса Вікторівна
Місце знаходження: Київська обл., Місце проживання:___________________________________
м. Біла Церква, вул. Карбишева 63
Паспорт серії СМ№193338
Виданий 2 Білоцерківського МУГУ МВС Паспорт серії_____№____________________
України в Київській області
21січня 2000 року виданий_____________________________________________
Індентифікаційний № 2285910288
Платник єдиного податку Індентифікаційний №_________________________________
Контактні телефони 04563) 6-91-96,8(098) 661-86-83, (095)717-27-76
Контактний телефон:____________________

_______________________(_______________)
Почта : lartabc@gmail.com


__________________ Л. В. Савчук