Larta

ДОГОВІР №

м. Біла Церква                                                “___” ___________ 2022 р.

ЗАМОВНИК____________________________________________________,

що проживає за адресою _________________________________________

_______________________________________________________________

з однієї сторони, та ВИКОНАВЕЦЬ телекомпанія “Ларта” в особі директора Дригало Аліни Валеріївни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати роботи і надати послуги відповідно до умов даного договору, а Замовник зобов’язується прийняти вказані роботи і послуги та оплатити їх.

1.2 За даним договором Виконавець:

1.2.1 Виконує наступні роботи:

– підключення Замовника до кабельної мережі (КМ) Виконавця.

1.2.2 Надає наступні послуги:

– доставка якісного телевізійного сигналу, що містить один з пакетів каналів телебачення (далі – “телевізійний сигнал”);

– інші послуги КМ відповідно до окремо укладених додаткових угод.

1.3 Виконавець виконує роботи з підключення до КМ з власних матеріалів.

1.4 Елементи КМ, що розташовані в квартирі Замовника, є власністю останнього; елементи КМ, що розташовані поза межами квартири Замовника, є власністю Виконавця.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

  • Виконавець зобов’язаний:

– виконати підключення до КМ, що забезпечить якісний прийом «телевізійного сигналу» відповідно до ГОСТ 28324-89;

– усувати всі несправності, що виникають в процесі експлуатації КМ протягом п’яти днів з моменту повідомлення про них Замовником, за виключенням крупних аварій; несправності елементів КМ, що розташовані в квартирі Замовника, усуваються за рахунок останнього;

– надавати Замовнику послуги з доставки якісного “телевізійного сигналу” протягом періоду за який своєчасно і в повному обсязі внесена плата за послуги КМ, відповідно до умов цього договору;

– завчасно повідомляти Замовника про зміну розміру плати за послуги КМ, що надаються; за письмовим повідомленням Замовника припинити надання йому послуг КМ на вказаний в повідомленні період.

2.2 Виконавець має право:

– змінювати розмір оплати за послуги КМ, що надаються, залежно від: індексу інфляції, розміру оплати Виконавцем послуг, які надаються третіми особами та впливають на вартість послуг КМ, розмірів авторської винагороди і ліцензійних платежів телевізійним каналам, зміни кількості каналів телебачення, що складають пакет, який міститься в “телевізійному сигналі”, що доставляється Замовнику;

– змінювати кількість і перелік каналів телебачення, які складають пакет, що міститься в «телевізійному сигналі», що поставляється Замовнику;

– проводити регламентні і технічні роботи на головній станції, перервавши надання послуг КМ на час проведення робіт (проводити технічні роботи в мережі з понеділка по п’ятницю на 4 години, в інші дні тижня – 2 години в проміжку між 9:00 і 15:00 годинами);

– у випадку виникнення крупних аварій, на припинення надання послуг КМ до повного усунення наслідків аварії;

– у випадку несвоєчасної чи неповної оплати Замовником послуг КМ, що надаються, відключити Замовника від КМ з повідомленням за 10 днів до відключення.

2.3 Замовник зобов’язаний:

– забезпечити Виконавцю необхідні умови для виконання ним своїх обов’язків по цьому договору;

– негайно повідомляти про погіршення якості послуг, що надаються;

– правильно вносити дані про номер договору, адресу і прізвище платника при заповненні квитанції про оплату послуг за цим договором;

– вносити абонентську плату за послуги КМ вчасно і в повному обсязі відповідно до умов цього договору;

зберігати оплачені корінці квитанції і пред’явити їх Виконавцю для звірки за вимогою останнього;

– не допускати підключення третіх осіб до елементів КМ, що знаходяться в квартирі;

– у випадку припинення дії договору – зробити оплату наявної заборгованості;

– оплатити вартість робіт пов’язаних з повторним підключенням Замовника до КМ після відключення за несвоєчасну оплату, в розмірі плати за підключення.

  • Замовник має право:

– у випадку зміни розміру плати за послуги КМ протягом оплаченого періоду але не більше ніж до кінця календарного року, оплачувати послуги КМ в розмірі, що діяв до вказаної зміни;

– розірвати договір з власної ініціативи, надіславши Виконавцю письмову заяву;

– обрати пакет каналів телебачення, що міститься в «телевізійному сигналі», який доставляється Замовнику за письмовою заявою зареєстрованою у Виконавця, за наявності технічної можливості.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Вартість робіт з підключення одного абонента до КМ __________ грн., в тому числі ПДВ __________ грн. Вказана сума оплачується одноразово і поверненню не підлягає.

Роботи з монтажу внутрішньоквартирної розподільчої мережі і налаштування більш ніж одного телевізора не входять у вартість підключення і оплачуються окремо за розцінками, вказаними в прейскуранті на послуги з підключення до КМ,  при цьому використовуються матеріали або Замовника або Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за якість матеріалів.

На встановлене обладнання Виконавець надає гарантійні зобов’язання протягом 6 місяців з моменту монтажу.

3.2 На момент підписання договору плата за доставку “телевізійного сигналу” за один календарний місяць складає

перший пакет  ________________ грн.,

другий пакет  ________________ грн.

Суми вказані з урахуванням ПДВ.

3.3 Плата за послуги КМ за перший місяць вноситься Замовником протягом _________ днів з моменту підключення до КМ в розмірі ________ грн.

Плата за послуги КМ за всі наступні місяці вноситься авансом до 15 числа поточного місяця за наступний місяць. Перерахунок плати за послуги КМ при зміні пакету каналів телебачення, що міститься в “телевізійному сигналі” який доставляється Замовнику, здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому у Виконавця зареєстрована відповідна письмова заява Замовника.

3.4 Замовник зобов’язаний повністю оплатити виконану Виконавцем роботу з підключення до КМ не пізніше 3-х банківських днів з моменту підписання Акта прийому-передачі виконаних робіт.

3.5 Розмір вартості поновлення надання послуг КМ Замовнику (повторне підключення), у разі припинення надання послуг КМ за письмовим повідомленням Замовника, складає плату за підключення.

3.6 У випадку відмови Замовника від виконання цього договору, сума виплачена по цьому договору, Виконавцем не повертається.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 За порушення умов цього договору, винна Сторона зобов’язана відшкодувати іншій Стороні завдані цим збитки відповідно до чинного законодавства. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за договором  Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

4.2 Відповідальність Замовника:

4.2.1 Замовник несе відповідальність за збереження елементів КМ, встановлених на сходових майданчиках, а у разі їхньої втрати (у тому числі внаслідок протиправних дій третіх осіб) зобов’язаний компенсувати матеріальні витрати на відновлення обладнання.

4.2.2 Замовник несе відповідальність за тиражування аудіо-візуальних творів, що транслюються в КМ, відповідно до законодавства України.

4.2.3 У разі самовільного перепідключення до КМ Замовник несе відповідальність у вигляді штрафу у п’ятикратному розмірі плати за підключення.

4.2.4 Замовник несе відповідальність за сприяння у самовільному підключенні до КМ третім особам (фізичним чи юридичним), у вигляді штрафу у п’ятидесятикратному розмірі плати за підключення. Треті особи несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.3 Виконавець не несе відповідальності за зміну кодування програм із супутників; за технічний стан супутників; появу перешкод в ефірі в силу природних причин та метеорологічних умов; зміну частот каналів місцевого телебачення; зміну розміру авторської винагороди та ліцензійних платежів каналами телебачення, що призвело до припинення доставки відповідного «телевізійного сигналу». У разі виникнення зазначених обставин Виконавець має право на коригування каналів телебачення, що входять до пакетів «телевізійного сигналу», який доставляється Замовнику.

4.4 У разі настання обставин непереборної сили (пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, страйки, відключення електроенергії, воєнні дії, зміни чинного законодавства, дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування) або інших обставин, Сторони за невиконання договору відповідальності не несуть.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ

5.1 Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами. Цей договір укладено на невизначений термін.

5.2 У разі невиконання Замовником п.п. 3.3, 3.4 дія цього договору вважається призупиненою до надходження коштів від Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

  • Цей договір може бути припинений повністю або в окремій частині:

5.3.1 За згодою сторін.

5.3.2 Виконавцем у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань.

5.3.3 З ініціативи будь-якої із Сторін, через 20 днів після письмового попередження іншої Сторони.

5.3.4 У разі настання обставин непереборної сили (пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, страйки, відключення електроенергії, воєнні дії, зміни чинного законодавства, дії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування тощо), які перешкоджають виконанню умов цього договору та існування їх протягом шістдесяти днів із моменту настання.

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1 Усі суперечки та розбіжності, що виникають у зв’язку з цим договором, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.

6.2 Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом тридцяти днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути врегульована відповідно до чинного законодавства.

7. ДОГОВІР У ЦІЛОМУ

7.1 Цей договір складений при повному розумінні Сторонами предмета договору та замінює будь-яку іншу угоду з даного предмета, укладену раніше. Будь-які усні обговорення щодо предмета договору цим виключаються.

7.2 Зміни та доповнення до цього договору здійснюються шляхом підписання відповідних додаткових угод.

7.3 Цей договір складений у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони. Обидва екземпляри ідентичні та мають однакову юридичну силу.

7.4 Відносини, які не врегульовані цим договором, регулюються чинним законодавством.

8. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬТелекомпанія “Ларта”09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул.  Карбишева, буд. 63, кв. 37код ЄДРПОУ 25299106, тел. 0446369196 ЗАМОВНИК___________________________ паспорт____________________виданий___________________дата видачі_________________РНОКПП__________________проживає за адресою________ __________________________